Nolikumi

9. ČAIKA KAUSS KLASIKA

NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Atpūtas dabā veicināšana. Pieredzes apmaiņa. 2022.gada Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika (turpmāk ILGKS Čaika) biedru un uzlūgto personu pieteikto labāko sportistu noteikšana makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli komandām (pāris).

2. Sacensību organizators – ILGKS Čaika, kontaktu persona Kaspars Zvaigzne, tel. 29107325. E-pasts: caika.kauss@inbox.lv
Galvenais tiesnesis, atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu,
par sabiedrisko kārtību, drošību Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325.

3. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2022. gada 1.oktobris (sestdiena)
Reģistrācija - apbalvošana: ILGKS Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

5:45 – 8:00 reģistrācija (komandu var piereģistrēt viens tās pārstāvis)
Pēc reģistrācijas var doties uz izvēlēto starta vietu
7:00 – Starts /  Makšķerēšanas uzsākšana
13:30 – Makšķerēšanas beigas
14:45 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:30 – Rezultātu apkopošana
15 minūtes protestu iesniegšanai.
Aptuveni 15:45 – Apbalvošana

Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var noteikt citu sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības.

4. Dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs, komandas, kuras iepriekš piedalījušās Čaika kauss vai kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde pēc biedra ieteikuma un kuras pieteikušās sacensībām saskaņā ar noteikumiem.

5. Vispārīgie nosacījumi
Makšķerēt atļauts ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, izņemot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255) un normatīvos aktus attiecībā uz  epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Makšķerēšana notiek spiningošanas tehnikā, live tehnoloģiju izmantošana aizliegta, maksimālais ātrums uz ūdens 47 km/h izņemot vietās kur noteikti citi ierobežojumi. Laivas ielaišanas vieta nav ierobežota. 

Dalībnieki startē savās laivās (motorlaivās), un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

6. Dalības maksa
Bez maksas.
 

„IX ČAIKA KAUSS KLASIKA”

NOTEIKUMI
1. Dalībnieki un pieteikšanās
Čaika Kauss Klalsika var piedalīties
ČAIKA īpašnieki (biedri) vismaz viens komandā – piesakās sacensību dienā, vēlams pieteikties iepriekš, jānorāda garāžas numurs;
ČAIKA draugi = iepriekš piedalījušies ČAIKA Kauss – obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jānorāda sacensību gads vai numurs;
Čaika uzaicinātās personas, pēc vismaz viena ČAIKA īpašnieka ieteikuma valdes uzaicināta komanda – obligāts uzaicinājums un iepriekšēja pieteikšanās.

Audio, foto vai video materiālu uzņemšanai pasākuma laikā vai pasākuma atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju. Čaika pārstāvis – Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325

Reklāma uz laivas vai apģērba nav aizliegta, novietošana pasākuma norises vietā saskaņojama iepriekš.

Pietiekšanās: caika.kauss@inbox.lv, jānorāda vārds uzvārds, tel. numurs katram dalībniekam un komandas nosaukums.

Sacensību dienā komandu sacensībām Čaika administrācijas ēkā var piereģistrēt viens no abiem komandas dalībniekiem.

Pieteikšanās ir brīvprātīga, piesakoties dalībnieki apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, noteikumus, likumus, Čaika kauss klasika sacensību nolikumu un noteikumus, galvenā tiesneša lēmumus un norādījumus, kā arī dod atļauju Čaika un Čaika akreditētām personām sava vārda uzvārda, saistībā ar sacensībām iegūtā audio vizuālā materiāla izmantošanu pēc Čaika un akreditētās personas ieskatiem pasākuma atspoguļošanai.

Dalība un/vai akreditācija pasākumā var tikt atteikta ierobežotu vietu skaita dēļ.

Bez paskaidrojumiem dalība un akreditācija tiks atteikta ja persona iepriekš ir nievājoši izteikusies par Čaika, tās īpašniekiem vai amatpersonām, Čaika kauss, tā organizatoru, galveno tiesnesi, sponsoru vai atbalstītāju, nav apmierināta ar noteikumiem (tai skaitā izteikusi apņemšanos tos neievērot) Čaika valdes, organizatora vai tiesneša lēmumiem, mēģinājusi šantažēt vai izteikusi draudus traucēt pasākumu norisei vai bojāt organizatora, atbalstītāju vai dalībnieku reputāciju vai pārkāpusi nolikumu un noteikumus zaudējot galvenā tiesneša un/vai citu dalībnieku uzticību par godīgas spēles principa ievērošanu turpmāk. 

2. ČAIKA KAUSS KLASIKA noteikumi.
Pasākuma dienā, norādītajā laikā, komandas viens pārstāvis reģistrē komandu.

Pēc reģistrācijas var doties uz laivas ielaišanas vietu (Čaika garāžu vai citu vietu) un makšķerēšanas vietu .

Maksimālais ātrums uz ūdens noteikts 47 km/h un jāievēro noteiktie ātruma ierobežojumi.

Starts ir makšķerēšanai paredzēta laika sākums, spiningot var tikai makšķerēšanai atvēlētajā laikā.

Makšķerēšana atļauta spiningojot. Vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Par ēsmu aizliegts izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.

Aizliegts izmantot Panoptix LiveScope, ActiveTarget vai līdzīgas tehnoloģijas, eholotes var izmantot lietojot lejas vai sānu skatus.

Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.

Bez tiesneša atļaujas makšķerēšanai atvēlētajā laikā laivu pamest aizliegts.

Ieskaitē pieņem sekojošu sugu zivis: asaris – minimālais izmērs 20 cm, līdaka, zandarts, sams, lasis, taimiņš, meža vimba (salete), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem,.

Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 (desmit) lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai, ja loms reģistrēts atbilstoši šiem noteikumiem

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.

3. Loma reģistrēšana.

3.1. Tiem kas patur lomu
Uzrādīt lomu galvenajam tiesnesim mērīšanai līdz 14:45

3.2. Tiem kuri atbrīvo lomu
Foto mobilā telefona aplikācijā WhatsApp, kur redzams zivs uz pasākumā dienā izsniegtas mērlentes ar kreiso sānu uz augšu jānosūta galvenajam tiesnesim 5 min, pēc zivs noķeršanas, ne vēlāk kā 13:35, uzfilmēt zivs atlaišanu

3.3. Tiem kuri patur daļa loma
Daļu loma iesniegt kā norādīts A), daļu kā B).

Izmēru nosaka galvenais tiesnesis, kura lēmums nav apstrīdams, dalībniekiem, kuri pretendēs uz godalgoto vietu un lomu atbrīvojuši, var tikt pārbaudīti atbrīvošanas video, kurus tiesnesis var palūgt uzrādīt līdz apbalvošanas ceremonijai.

Aizliegts nodot lomu citai komandai, uzrādīt zivis kuras noķertas ārpus sacensību laika vai savādāk krāpties, sods abiem sportistiem, liegums piedalīties ILGKS Čaika rīkotajās sacensībām uz mūžu, vainu var mīkstināt savlaicīgi atdzīstoties.

UZMANĪBU!!! Nevērtēs lomu, kas iesniegts pēc norādītā laika, neskaidrus foto vai foto, kuros būs redzamas asinis, anulēs rezultātu par tām zivīm, par kurām nevarēs uzrādīt atbrīvošanas video.
 
4. Uzvarētāju noteikšana.
Augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko punktu skaitu.

Vienādu punktu gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš rezultātu sasniedzis ar vismazāk zivīm, vienādu zivju skaita gadījumā, tas dalībnieks, kura lomā ir vislielākā zivs, ja lielāko zivs izmērs sakrīt, uzvar komanda, kurai lomā ir visvairāk zivju sugu.

5. Apbalvošana
Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.
Var tikt piešķirtas balvas par citiem sasniegumiem

6. Sodi protesti
15 minūšu laikā pēc rezultātu apkopošanas var iesniegt mutisku aizrādījumu, ja konstatē iespējamu kļūdu rezultātu aprēķinos.

Rakstisku protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu apkopošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Ja rakstiska protesta sastādīšanai nepieciešams papildus laiks, par to mutiski jāinformē Čaika kauss tiesnesis.

Protesti par tiesneša lēmumiem vai konstatētiem pārkāpumiem rakstiski var iesniegt Čaika valdei 15 dienu laikā pēc pasākuma norises, nosūtot tos uz e-pastu caika.kauss@inbox.lv 

Informācijas izplatīšana par pārkāpumiem, lēmumiem vai iespējamiem pārkāpumiem par kuriem nav iesniegts rakstisks protests tiks uzskatīta par mēģinājumu kaitēt pasākuma dalībnieku reputācijai.


Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenais tiesnesis var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, līdz rezultātu anulēšanai, par īpaši rupjiem pārkāpumiem turpmāk bez paskaidrojumiem atteikt dalību Čaika pasākumos.
PIEZĪME
•	Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
•	Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
•	Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
•	Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos, traucēt kuģiem, šķērsojot to kursu.
Apstiprināts 
ILKS ČAIKA Valdes sēdē 2022.gada 25.septembris