Nolikumi

NOLIKUMS

Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli
ČAIKA KAUSS 2020

1.Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Ģimenes atpūtas veicināšana. Pieredzes apmaiņa.

2020. gada Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika (turpmāk ILGKS Čaika) biedru un uzlūgto personu pieteikto labāko sportistu noteikšana makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli komandām (pāris).

Sacensību organizators – ILGKS Čaika sadarbībā ar Latvijas Makšķerēšanas sporta federāciju.
Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2020. gada 3.oktobris (sestdiena)

Reģistrācijas, starta, loma uzrādīšanas un apbalvošanas vieta:

ILGKS Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255)

6:15 – Reģistrācijas sākums (jāuzrāda derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte)
7:00 – Makšķerēšanas uzsākšana
13:00 – Reģistrācijas beigas
13:30 – Makšķerēšanas beigas
14:45 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:30 – Rezultātu apkopošana
15:45 – Apbalvošana

Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var noteikt citu sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības.

3. Sacensību dalībnieki.

Sacensībās nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2 metru distance. Pasākuma dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

2020.gada 3.oktobrī reģistrējoties sacensībām dalībnieks ar parakstu apliecina, ka viņam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, man nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņš pēc iespējas centīsies ievērot 2 metru distanci un personīgo higiēnu.

Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde.

Vienā laivā vairāk par divām personām var atrasties tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
Komandā var būt viens dalībnieks, šajā gadījumā laivā nevar atrasties vairāk par vienu personu.

Dalības maksa – bez maksas.

Dalībnieki startē savās laivās (motorlaivās), un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei un personas identitāti apliecinošam dokumentam vai dokumentam, kas apliecina tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes, kurš jāuzrāda 2020.gada 3.oktobrī pie reģistrācijas.

4. Sacensību noteikumi.

Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Velcēšana ir atļauta, izmantojot vienu makšķerēšanas rīku vienā laivā. Sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Makšķerēt, spiningojot vai velcējot aizliegts par ēsmu izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.

Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.

Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.

Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: līdaka, zandarts, sams, lasis*, taimiņš*, meža vimba (salete), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm. (* noķerts atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem).

Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai, ja loms reģistrēts atbilstoši nolikuma punktam Nr.5.

Doties uz makšķerēšanas vietu var pēc reģistrācijas, makšķerēt tikai makšķerēšanai atvēlētajā laikā.

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.

Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenais tiesnesis var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, līdz rezultātu anulēšanai, izņemot punkta Nr.5. beigās noteikto.

Rakstiski protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu apkopošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

5. Loma reģistrēšana.

A) Uzrādīt lomu galvenajam tiesnesim mērīšanai līdz 14:45
vai
B) Ja zivis vēlas atbrīvot: Sacensību gaitā atsūtīt loma foto galvenajam tiesnesim, uzfilmēt zivs atlaišanu un atzīmēties par atgriešanos līdz 14:45

Foto jāiesniedz mobilā telefona aplikācijā WhatsApp galvenajam tiesnesim, tajā jābūt skaidri redzamam zivs izmēram, tās kreisajam sānam uz organizatora, pie reģistrācijas, izsniegta lineāla.

Izmēru nosaka galvenais tiesnesis, kura lēmums nav apstrīdams, dalībniekiem, kuri pretendēs uz godalgoto vietu un lomu atbrīvojuši, var tikt pārbaudīti atbrīvošanas video, kurus tiesnesis var palūgt uzrādīt līdz apbalvošanas ceremonijai.

UZMANĪBU!!! Nevērtēs lomu, kas iesniegts pēc 14:45, foto, ja kāds no komandas nebūs atzīmējies par atgriešanos līdz 14:45, neskaidrus foto vai foto, kuros būs redzamas asinis, anulēs rezultātu par tām zivīm, par kurām nevarēs uzrādīt atbrīvošanas video.

C) Daļu loma iesniegt kā norādīts A), daļu kā B).

Komandām aizliegts nodot lomu viena otrai, uzrādīt zivis kuras noķertas ārpus sacensību laika vai savādāk krāpties, sods abiem sportistiem, liegums piedalīties ILGKS Čaika rīkotajās sacensībām uz mūžu.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko punktu skaitu.

Vienādu punktu gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš rezultātu sasniedzis ar vismazāk zivīm, vienādu zivju skaita gadījumā, tas dalībnieks, kura lomā ir vislielākā zivs, ja lielāko zivs izmērs sakrīt, uzvar komanda, kurai lomā ir visvairāk zivju sugu.

7. Apbalvošana
Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

PIEZĪME
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos, traucēt kuģiem, šķērsojot to kursu.

Apstiprināts
ILKS ČAIKA Valdes sēdē 2020.gada 24.septembris

„ČAIKA KAUSS 2019”
Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli

NOLIKUMS
1.Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Ģimenes atpūtas veicināšana. Pieredzes apmaiņa.

2019. gada Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika (turpmāk ILGKS Čaika) biedru un uzlūgto personu pieteikto labāko komandu noteikšana makšķerēšanā no laivas.

Sacensību organizators – ILGKS Čaika
Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2019. gada 21.septembris (sestdiena)

Reģistrācijas, starta, loma uzrādīšanas un apbalvošanas vieta:

ILGKS Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255)

6:00 – Reģistrācijas sākums
7:00 – Makšķerēšanas uzsākšana
13:00 – Reģistrācijas beigas
13:30 – Makšķerēšanas beigas
14:45 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:30 – Rezultātu apkopošana
15:45 – Apbalvošana

Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var noteikt citu sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības.

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde.

Vienā laivā vairāk par divām personām var atrasties tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
Komandā var būt viens dalībnieks, šajā gadījumā laivā nevar atrasties vairāk par vienu personu.

Dalības maksa – bez maksas.

Dalībnieki startē savās laivās (motorlaivās), un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei un personas identitāti apliecinošam dokumentam vai dokumentam, kas apliecina tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.

4. Sacensību noteikumi.
Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Velcēšana ir atļauta, izmantojot vienu makšķerēšanas rīku vienā laivā. Sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Makšķerēt, spiningojot vai velcējot aizliegts par ēsmu izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.
Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.
Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.

Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: līdaka, zandarts, sams, lasis, taimiņš, meža vimba (salete), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm.

Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai, ja loms reģistrēts atbilstoši nolikuma punktam Nr.5.

Doties uz makšķerēšanas vietu var pēc reģistrācijas, makšķerēt tikai makšķerēšanai atvēlētajā laikā.

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.

Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenais tiesnesis var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, līdz rezultātu anulēšanai.

Rakstiski protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu apkopošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

5. Loma reģistrēšana.

A) Uzrādīt mērīšanai lomu galvenajam tiesnesim līdz 14:45
vai
B) Ja zivis vēlas atbrīvot: Sacensību gaitā atsūtīt loma foto galvenajam tiesnesim, uzfilmēt zivs atlaišanu un atzīmēties par atgriešanos līdz 14:45

Foto jāsūta programmā WhatsApp galvenajam tiesnesim, tajā jābūt skaidri redzamam zivs izmēram, tās kreisajam sānam un Čaika 2019. gada caurlaidei.

Izmēru pēc foto nosaka galvenais tiesnesis, dalībniekiem, kuri pretendēs uz godalgoto vietu var tikt pārbaudīti atbrīvošanas video, kurus tiesnesis var palūgt uzrādīt līdz apbalvošanas ceremonijai.

UZMANĪBU!!! Nevērtēs lomu, kas iesniegts pēc 14:45, foto, ja kāds no komandas nebūs atzīmējies par atgriešanos līdz 14:45, neskaidrus foto vai foto, kuros būs redzamas asinis, anulēs rezultātu par tām zivīm, par kurām nevarēs uzrādīt atbrīvošanas video.

C) Daļu loma iesniegt kā norādīts A), daļu kā B).

6. Uzvarētāju noteikšana.
Augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko punktu skaitu.

Vienādu punktu gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš rezultātu sasniedzis ar vismazāk zivīm, vienādu zivju skaita gadījumā, tas dalībnieks, kura lomā ir vislielākā zivs, ja lielāko zivs izmērs sakrīt, uzvar komanda, kurai lomā ir visvairāk zivju sugu.

7. Apbalvošana
Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

PIEZĪME
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos, traucēt kuģiem, šķērsojot to kursu.

Sezonas loms 2019

Konkursa mērķis.
Atzīmēt labākos makšķerniekus starp ILGKS ČAIKA biedriem.

Laiks un vieta.
Konkurs notiek no 2018. gada 1.maija navigācijas sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.decembrim.
Izņemot zandarti, kuri noķerti 01.06.2019.
Konkursa organizators – ILGKS Čaika, atbildīgais – Valdes loceklis Kaspars Zvaigzne, mob. tel. 29107325

Konkursa dalībnieki.
ILGKS Čaika biedri, kuri iesnieguši valdei fotoattēlus (elektroniski), kurā redzams loms, Latvijā noķerts sams, zandarts, līdaka vai asaris un skaidri saredzams tā garums vai ILGKS ČAIKA dežurantam, uzrādot reģistrējuši, Latvijā noķertu samu, zandartu, līdaku vai asari un kopā  nomērot to.

Konkursa noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Balvas piešķir par garāko zivi sekojošām sugām: Sams, Līdaka, Zandarts un Asaris, kurš tiek pieņemts ieskaitē sākot ar 35 cm.

Uzvarētāju nominācijas.
5.1. Lielākais sams noķerts 2019. gadā
5.2. Lielākā līdaka noķerta 2019. gadā
5.3. Lielākais zandarts noķerts 2019. gadā
5.4. Lielākais asaris noķerts 2019. gadā

PIEZĪME
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Par apbalvošanu tiks izziņots ne vēlāk kā 2020. gada kopsapulcē.
Balvas konkursa dalībnieki saņem 2020. gada kopsapulcē.

„ ČAIKA KAUSS V”
Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli

NOLIKUMS
1.Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Ģimenes atpūtas veicināšana. Pieredzes apmaiņa.
2018. gada Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika (turpmāk ILGKS Čaika) biedru un uzlūgto personu pieteikto labāko komandu noteikšana makšķerēšanā no laivas.

Sacensību organizators – ILGKS Čaika
Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2018. gada 6. oktobrī (sestdiena)

Reģistrācijas, starta, loma uzrādīšanas un apbalvošanas vieta ir ILGKS Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255)

6:30 – Reģistrācijas sākums
7:30 – Makšķerēšanas uzsākšana
13:00 – Reģistrācijas beigas
13:30 – Makšķerēšanas beigas
14:45 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:30 – Rezultātu apkopošana
15:45 – Apbalvošana

Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var noteikt citu sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības.

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde.

Vienā laivā vairāk par divām personām var atrasties tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
Komandā var būt viens dalībnieks, šajā gadījumā laivā nevar atrasties vairāk par vienu personu.

Dalības maksa – bez maksas.

Dalībnieki startē savās laivās (motorlaivās), un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei un personas identitāti apliecinošam dokumentam vai dokumentam, kas apliecina tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.

4. Sacensību noteikumi.
Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Velcēšana ir atļauta, izmantojot vienu makšķerēšanas rīku vienā laivā. Sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Makšķerēt, spiningojot vai velcējot aizliegts par ēsmu izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.
Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.
Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.

Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: līdaka, zandarts, sams, lasis, taimiņš, meža vimba (salete), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm.

Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai, ja loms reģistrēts atbilstoši nolikuma punktam Nr.5.

Doties uz makšķerēšanas vietu var pēc reģistrācijas, makšķerēt tikai makšķerēšanai atvēlētajā laikā.

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.
Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenais tiesnesis var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, līdz rezultātu anulēšanai.

Rakstiski protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu apkopošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

5. Loma reģistrēšana.
A) Uzrādīt mērīšanai lomu galvenajam tiesnesim līdz 14:45
B) Ja zivis vēlas atbrīvot: Sacensību gaitā atsūtīt loma foto galvenajam tiesnesim, uzfilmēt zivs atlaišanu un atzīmēties par atgriešanos līdz 14:45
Foto jāsūta programmā WhatsApp galvenajam tiesnesim, tajā jābūt skaidri redzamam zivs izmēram, tās kreisajam sānam un komandas ID kartei (tiks izsniegta startā).
Izmēru pēc foto nosaka galvenais tiesnesis, dalībniekiem, kuri pretendēs uz godalgoto vietu var tikt pārbaudīti atbrīvošanas video, kurus tiesnesis var palūgt uzrādīt līdz apbalvošanas ceremonijai.
UZMANĪBU!!! Nevērtēs lomu, kas iesniegts pēc 14:45, foto, ja kāds no komandas nebūs atzīmējies par atgriešanos līdz 14:45, neskaidrus foto vai foto, kuros būs redzamas asinis, anulēs rezultātu par tām zivīm, par kurām nevarēs uzrādīt atbrīvošanas video.
C) Daļu loma iesniegt kā norādīts A), daļu kā B).

6. Uzvarētāju noteikšana.
Augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko punktu skaitu.
Vienādu punktu gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš rezultātu sasniedzis ar vismazāk zivīm, vienādu zivju skaita gadījumā, tas dalībnieks, kura lomā ir vislielākā zivs, ja lielāko zivs izmērs sakrīt, uzvar komanda, kurai lomā ir visvairāk zivju sugu.

7. Apbalvošana
Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

PIEZĪME
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos, traucēt kuģiem, šķērsojot to kursu.

KONKURSA NOLIKUMS
Sezonas loms 2018’

Konkursa mērķis.
Atzīmēt labākos makšķerniekus starp ILGKS ČAIKA biedriem. Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa.

Laiks un vieta.
Konkurs notiek no 2018. gada 2.maija navigācijas sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.decembrim.

Konkursa organizators – ILGKS Čaika, atbildīgais – Valdes loceklis Kaspars Zvaigzne, mob. tel. 29107325

Konkursa dalībnieki.
ILGKS Čaika biedri, kuri iesnieguši valdei fotoattēlus (elektroniski), kurā redzams loms, Latvijā noķerts sams, zandarts, līdaka vai asaris vai ILGKS ČAIKA dežurantam, uzrādot reģistrējuši, Latvijā noķertu samu, zandartu, līdaku vai asari.

Konkursa noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Asaris tiek pieņemts ieskaitē sākot ar 30 cm.

Uzvarētāju noteikšana (nominācijas).
5.1. Lielākais sams noķerts 2018. gadā
5.2. Lielākā līdaka noķerta 2018. gadā
5.3. Lielākais zandarts noķerts 2018. gadā
5.4. Lielākais asaris noķerts 2018. gadā

PIEZĪME

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Par apbalvošanu tiks izziņots ne vēlāk kā 2019. gada kopsapulcē.
Balvas konkursa dalībnieki saņem 2019. gada kopsapulcē.

Īpaša balva kooperatīva biedram, kurš pirmais no 01.09.2018
Iīdz 01.12.2018 uzrādīs dežurantam, saskaņā ar noteikumiem, noķeru lasi.