Nolikumi

Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli
„ČAIKA KAUSS 2021”
 
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Ģimenes atpūtas veicināšana. Pieredzes apmaiņa. 2021. gada Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika (turpmāk ILGKS Čaika) biedru un uzlūgto personu pieteikto labāko sportistu noteikšana makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli komandām (pāris).
 
2. Sacensību organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, sadarbībā ar ILGKS Čaika, kontaktu persona Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325.
Galvenais tiesnesis, atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu,
par sabiedrisko kārtību, drošību Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325.
 
3. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2021. gada 2.oktobris (sestdiena)
Reģistrācija - apbalvošana: ILGKS Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.
 
6:15 – Reģistrācijas sākums
7:00 – Makšķerēšanas uzsākšana
13:00 – Reģistrācijas beigas
13:30 – Makšķerēšanas beigas
14:45 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:30 – Rezultātu apkopošana
15:45 – Apbalvošana
 
Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var noteikt citu sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības.
 
4. Sacensību dalībnieki apņemas ievērot:
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde. Vienā laivā vairāk par divām personām vai mazāk var atrasties tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
 
Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255) un Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas sacensību drošības protokolu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sporta pasākumu laikā.
 
Dalībnieki startē savās laivās (motorlaivās), un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa.
 
Laivas ielaišanas vieta – ja piesaka iepriekš, nav ierobežota.
 
5. Dalības maksa – bez maksas.
 
Pieteikties var (vēlams) iepriekš (būs vieglāk reģistrēties), jānorāda: garāžas vai ielūguma numurs, vārdi uzvārdi, makšķerēšanas karšu numuri, komandas nosaukums, kontaktu telefonu numuru.  E-pasts: caika2011@inbox.lv .

 
Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli
„ČAIKA KAUSS 2021”
 
NOTEIKUMI
1. Vispārīgi.
 
Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei un personas identitāti apliecinošam dokumentam vai dokumentam, kas apliecina tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes, kurš jāuzrāda 2021.gada 2.oktobrī pie reģistrācijas.
 
Reģistrējoties, dalībniekiem jānodod aizpildītu apliecinājumu par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu sporta pasākumā, pielikums Nr.1.
 
2. Sacensību noteikumi.
 
Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Velcēšana ir atļauta, izmantojot vienu makšķerēšanas rīku vienā laivā. Sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
 
Makšķerēt, spiningojot vai velcējot aizliegts par ēsmu izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.
 
Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.
 
Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
 
Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: līdaka, zandarts, sams, lasis, taimiņš, meža vimba (salete), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm.
 
Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai, ja loms reģistrēts atbilstoši nolikuma punktam Nr.5.
 
Doties uz makšķerēšanas vietu var pēc reģistrācijas, makšķerēt tikai makšķerēšanai atvēlētajā laikā.
 
Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.
 
Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenais tiesnesis var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, līdz rezultātu anulēšanai, izņemot punkta Nr.5. beigās noteikto.
 
Rakstiski protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu apkopošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
 
3. Loma reģistrēšana.
 
A) Uzrādīt lomu galvenajam tiesnesim mērīšanai līdz 14:45
vai
B) Ja zivis vēlas atbrīvot: Sacensību gaitā atsūtīt loma foto galvenajam tiesnesim, uzfilmēt zivs atlaišanu un atzīmēties par atgriešanos līdz 14:45
 
Foto jāiesniedz mobilā telefona aplikācijā WhatsApp galvenajam tiesnesim, tajā jābūt skaidri redzamam zivs izmēram, tās kreisajam sānam uz organizatora, pie reģistrācijas, izsniegta lineāla.
 
Izmēru nosaka galvenais tiesnesis, kura lēmums nav apstrīdams, dalībniekiem, kuri pretendēs uz godalgoto vietu un lomu atbrīvojuši, var tikt pārbaudīti atbrīvošanas video, kurus tiesnesis var palūgt uzrādīt līdz apbalvošanas ceremonijai.
 
UZMANĪBU!!! Nevērtēs lomu, kas iesniegts pēc 14:45, foto, ja kāds no komandas nebūs atzīmējies par atgriešanos līdz 14:45, neskaidrus foto vai foto, kuros būs redzamas asinis, anulēs rezultātu par tām zivīm, par kurām nevarēs uzrādīt atbrīvošanas video.
 
C) Daļu loma iesniegt kā norādīts A), daļu kā B).
 
Komandām aizliegts nodot lomu viena otrai, uzrādīt zivis kuras noķertas ārpus sacensību laika vai savādāk krāpties, sods abiem sportistiem, liegums piedalīties ILGKS Čaika rīkotajās sacensībām uz mūžu.
 
4. Uzvarētāju noteikšana.
Augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko punktu skaitu.
 
Vienādu punktu gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš rezultātu sasniedzis ar vismazāk zivīm, vienādu zivju skaita gadījumā, tas dalībnieks, kura lomā ir vislielākā zivs, ja lielāko zivs izmērs sakrīt, uzvar komanda, kurai lomā ir visvairāk zivju sugu.
 
5. Apbalvošana
Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.
 
PIEZĪME
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos, traucēt kuģiem, šķērsojot to kursu.
 
 
 
 
Apstiprināts
ILKS ČAIKA Valdes sēdē 2021.gada 11.septembris
 

 
Pielikums Nr.1
                                                                              LMSF noteikumiem epidemioloģiskās drošības
                                                                              pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas
                                                                              izplatības ierobežošanai sporta pasākumu laikā.
 
Biedrībai “Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”
 
APLIECINĀJUMS
 
 
 
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu sporta pasākumā
 
 
es, ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)
 
personas kods: ___________________________________________________,
(personas kods)
 
apliecinu, ka:
1. man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.
 
2. es pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neesmu atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un neesmu bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
 
3. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
 
4. man nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
 
Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.
 
 
2021.gada 2.oktobris________________________________________
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
 
 
________________________________________
(tel.nr., e-pasts)
 
Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 biedrības ”Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija” un viņas biedru organizēto sporta pasākumu, tai skaitā sacensību, laikā.
 
(Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc sporta pasākuma noslēguma.)

 
APSTIPRINĀTS:
            LMSF valdes sēdē
            2021. gada 15.aprīlis
 
 
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sporta pasākumu laikā.
 
Sacensību drošības protokols.
 
(Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41. daļu un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.4 punktu)
 
Noteikumi izstrādāti ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi nr. 360), t.s. 32.4 punktu, kas nosaka, ka sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) organizatoram ir pienākums “nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek sporta pasākums) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai)”.
 
Šo noteikumu izpratnē sporta pasākums ir sporta sacensības, paraugdemonstrējumi vai jebkurš cits pasākums sporta jomā. Par sporta pasākumu nav uzskatāms sporta treniņš (nodarbība).
 
 
1. Visām organizācijām (turpmāk – Organizators), kas īsteno sporta pasākumus makšķerniekiem, ir pienākums ievērot un īstenot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kompetento valsts institūciju rekomendācijām (https://lsfp.lv/covid-19 );
 
2. Šie noteikumi ir saistoši visiem sporta pasākumā iesaistītiem dalībniekiem – organizatoriem, tiesnešiem, sporta darbiniekiem, apkalpojošajam personālam, un sportistiem, kā arī ciktāl iespējama to piemērošana pārējiem ar sporta pasākumu norisi nesaistītajiem norises vietas darbiniekiem.
 
3. Ja noteikumu īstenošanas laikā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai citiem noteikumiem, spēkā ir šajos noteikumos noteiktais regulējums.
 
4. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, noteikumi var tikt pārskatīti, kā arī tajās noteiktie ierobežojumi mainīti.
 
5. Personas, kuras pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, savukārt LMSF valde var lemt par sankciju piemērošanu pasākumu organizatoram vai citām noteikumu 2.punktā minētajām personām, kuras apzināti pārkāpušās noteiktos ierobežojumus.
 
6. LMSF biedri un sportisti federācijas rīkotajos un atbalstītajos sporta pasākumos:
6.1. ir informēti un apņemas ievērot MK noteikumos nr.360, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;
6.2. pasākuma dienā, ne vēlāk kā 20 minūtes pirms tā sākuma, iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim vai pasākuma vadītājam aizpildītu un parakstītu apliecinājumu (Pielikums Nr.1.);
6.3. ir atbildīgi par noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
6.4. ir informēti un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek organizētas sporta pasākums, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā arī regulāri seko līdzi to izmaiņām.
 
7. Noteikumi infekcijas izplatīšanas ierobežošanai sporta pasākuma norises laikā:
7.1. pie sporta pasākuma norises vietas ieejas redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par distances ievērošanu min. 2m., maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
7.2. sporta pasākuma norises vietā organizators nodrošina atbilstošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai. Dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sporta pasākuma norisē iesaistītajiem;
7.3. Vietās, kur ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu regulējošus norobežojumus;
7.4. sporta sacensības notiek bez skatītājiem;
7.5. organizators nodrošina mutes un deguna aizsegu pieejamību un lietošanu Sacensību tiesnešiem, sporta pasākuma atbalsta personālam un darbiniekiem. Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas;
7.6. sportistiem mutes un deguna aizsegu pieejamību nodrošina paši sportisti, kuru lietošana ir obligāta ārpus makšķerēšanai noteiktā laika;
7.7. visu sacensību vai sporta pasākuma laikā sportisti un tiesneši ietur maksimāli iespējamo distanci, ja ieturēt 2m distanci nav iespējams;
7.8. Sacensību dalībnieki un pārējie interesenti var iepazīties ar rezultātiem, kas izvietoti online internetvietnē, ja šādu iespēju nodrošina sacensību organizators;
7.9. sporta pasākuma laikā, t.sk. atklāšanas, apbalvošanas un noslēgšanas ceremoniju laikā, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.). Apbalvošanas pjedestāli tiek izvietoti attālināti viens no otra;
7.10. iespēju robežās tiek nodrošināta dalībnieku informēšana par ar Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām pārkāpjot MK noteikumos nr.360 un noteikumos noteiktās prasības, tai skaitā par sporta pasākuma pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā;
7.11. Sportisti visa sporta pasākuma laikā atrodas ārtelpās, izņemot tualetes apmeklējumu, nepārsniedzot iekštelpās maksimāli atļauto personu skaitu;
7.12. pēc sporta pasākuma vai sacensību norises, dalībnieki norises vietu pamet nekavējoties.