ČAIKA

Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”

Reģ. nr.40103070839;

Krasta iela 97, Rīga, LV-1019, Latvija

AS „SEB banka” Konts: LV03UNLA0002000607515

AS SEB bankas klientiem lūdzam lietot saņēmēja nosaukumu:    ČAIKA,LAIVU GARĀŽU KS

E-pasts: caika2011 [a] inbox.lv

Biedru naudas iemaksa par gadu Eur 150,- (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi)


Biedru naudu var samaksāt kasē vai ar bankas starpniecību*.

*maksājot biedru naudu ar bankas starpniecību lūdzu norādīt garāžas numuru(us) un periodu par kuriem maksājiet (neizpildītu saistību gadījumā līdzekļi vispirms tiks novirzīti iepriekšējo saistību segšanai).

_____________________________________________________________

Par elektrību var samaksāt kasē, uzrādot skaitītāja rādījumu foto.

_____________________________________________________________

Pieņemšanas laiki un kases darba laiks:

  • Ceturtdienas 17:00 – 19:00;
  • Sestdienas 12:00 – 14:00.

ČAIKA dežuranta tālruņa numurs: 25155425

Valde:

  • Valdes priekšsēdētājs: Georgijs Gurēvičs
  • Valdes priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Zvaigzne
  • Valdes loceklis: Igors Bočkarevs
  • Valdes loceklis: Roberts Šeņins

______________________________________________________________________________

Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības ”ČAIKA”
STATŪTI
Rīga, 2021.gada 21.augsts

1. Nosaukums

Kooperatīvās sabiedrības nosaukums ir:
Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrība ”ČAIKA”.

2. Darbības mērķi un uzdevumi:

Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība ’’ČAIKA” ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība ar mainīgu biedru sastāvu un kapitālu, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai; nodrošināt Sabiedrības saimniecības pārvaldīšanu, iekšējo komunikāciju, sabiedrisko ēku un iekārtu pienācīgu apsaimniekošanu, kā arī apmierināt citas peldlīdzekļu īpašnieku ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības.

Darbības veidi atbilstoši NACE V2 klasifikatoram:
52.2 Ūdens transporta palīgdarbības
68.32. nekustama īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata;
68.20. sava nekustama īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
68.10. sava nekustama īpašuma pirkšana pārdošana.

3. Valde

Valde sastāv no Valdes priekšsēdētāja, Valdes priekšsēdētāja vietnieka un 2 (diviem) valdes locekļiem.
Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
Valdes priekšsēdētāja vietniekam un valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību kopīgi ar vienu valdes locekli.

4. Pamatkapitāls

Sabiedrības minimālā pamatkapitāla lielums ir Eiro 2845,00 (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro, 00 centi). Vienas pajas nominālvērtība ir Eiro 7,11 (septiņi eiro, 11 centi) eiro.

5. iestāšanās maksas un biedra naudas lielums

Biedra naudas lielumu nosaka kopsapulce, iestāšanās maksu var piemērot valde.

6. Kritēriji biedra statusa iegūšanai

Par sabiedrības biedru var kļūt persona, kuras nav iepriekš izslēgta no kooperatīva par nenokārtotām saistītām, tās īpašumā ir vismaz viena Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība ’’ČAIKA” paja, tā ir uzņemta Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrībā ’’ČAIKA” par biedru.

7. citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu

Kooperatīva kopsapulcei, valdei un biedriem jāievēro Kooperatīvo sabiedrību likums

Pieņemti Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības ”ČAIKA” 2021.gada 21.agusta atkārtotā kopsapulcē.