ČAIKA

Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”

Reģ. nr.40103070839;

Krasta iela 97, Rīga, LV-1019, Latvija

AS „SEB banka” Konts: LV03UNLA0002000607515  *

Valde:

 • Valdes priekšsēdētājs: Georgijs Gurēvičs
 • Valdes loceklis: Igors Bočkarevs
 • Valdes loceklis: Aleksandrs Kuzņecovs
 • Valdes loceklis: Kaspars Zvaigzne

Pieņemšanas laiki

 • Ceturtdienas 17:00 – 19:00;
 • Sestdienas 12:00 – 14:00.

ČAIKA dežuranta tālruņa numurs: 25155425

Biedru naudas iemaksa par gadu 135,- (viens simts trīsdesmit pieci eiro, 00 centi)

*maksājot biedru naudu ar bankas starpniecību lūdzu norādīt garāžas numuru(us) un periodu par kuriem maksājiet (neizpildītu saistību gadījumā līdzekļi vispirms tiks novirzīti iepriekšējo saistību segšanai).

___________________________________________________________________________________

STATŪTI APSTIPRINĀTI

Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības ”ČAIKA”

2016.gada 28.maija atkārtotā biedru kopsapulcē,

protokols Nr.2016/K1

Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības ”ČAIKA”

STATŪTI

 1. Vispārīgie noteikumi.
 • Sabiedrības nosaukums ir Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība ”ČAIKA”
 • Sabiedrības juridiskā adrese : Krasta iela 97, Rīga, LV-1003, Latvijas Republika.
 • Darbības mērķi un uzdevumi
  • Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība ’’ČAIKA” (turpmāk “Sabiedrība”) ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība ar mainīgu biedru sastāvu un kapitālu, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai; nodrošināt Sabiedrības saimniecības pārvaldīšanu, iekšējo komunikāciju, sabiedrisko ēku un iekārtu pienācīgu apsaimniekošanu, kā arī apmierināt citas peldlīdzekļu īpašnieku ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
  • Darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram:

70.32. nekustama īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata;

70.20. sava nekustama īpašuma izīrēšana un iznomāšana;

70.31. nekustama īpašuma aģentūras.

 1. Biedru uzņemšanas, izstāšanās, izslēgšanas, kā arī balsstiesību iegūšanas vai zaudēšanas noteikumi.
 • Par Sabiedrības biedriem var būt fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto sabiedrības pakalpojumus, atzīst un pilda sabiedrības statūtus un ir izdarījušas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā tās statūtos noteiktajā kārtībā, kā arī veic citus statūtos un sabiedrības lēmumos noteiktos maksājumus. Fiziskā persona par Sabiedrības biedru var kļūt, kad tā sasniegusi 16 gadu vecumu.
 • Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu, sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un norāda nepieciešamās ziņas.
 • Rakstveida pieteikums par iestāšanos Sabiedrībā valdei jāizskata triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Valdes lēmumi par jaunu biedru uzņemšanu jāapstiprina biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei).
 • Nevienai personai nevar atteikt uzņemšanu Sabiedrībā, ja vien šī persona nav izslēgta no Sabiedrības par statūtu pārkāpšanu. Atteikties uzņemt jaunus biedrus var vienīgi tās Sabiedrības, kuras atbilstoši statūtiem apkalpo tikai savus biedrus un nespēj sekmīgi apkalpot lielāku biedru skaitu.
 • Ja Sabiedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā lēmuma pārskatīšanu var iesniegt biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, un tas izskatāms nākamajā biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē). Biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmums ir galīgs.
 • Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā . Ja mēneša laikā no šā brīža biedrs nav pilnībā nokārtojis statūtos paredzētos ar iestāšanos saistītos maksājumus vai biedru kopsapulce nav apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu, šis lēmums atzīstams par spēkā neesošu un izdarītie maksājumi atdodami atpakaļ to maksātājam.
 • Sabiedrības valde iekārto biedru reģistru, kurā norāda šādas ziņas:
  • ja biedrs ir fiziskā persona, – tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, un adresi; ja biedrs ir juridiskā persona, – tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
  • datumu, kad biedrs uzņemts Sabiedrībā;
  • katram biedram piederošo pamatpaju skaitu un to kopējo vērtību; izmaiņas, kas notikušas ar pajām;
  • datumu, kad biedrs izstājies, izslēgts vai miris (juridiskā persona izbeigusi savu darbību), kad izbeigusies viņa atbildība un notikusi galīgā norēķināšanās ar bijušo biedru.
 • Katram Sabiedrības biedram ir tiesības iepazīties ar biedru reģistru.
 • Biedru reģistrā var ierakstīt arī citus datus, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņēmusi attiecīgu lēmumu.
 • Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot tās valdei rakstveida iesniegumu. Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par Sabiedrības likvidāciju.
 • Biedru var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš nepilda tās statūtos noteiktos pienākumus un saistības vai arī sešu mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām nav nomaksājies statūtos un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumos paredzētās iemaksas. Jautājumu par biedru izslēgšanu no Sabiedrības izlemj valde un apstiprina biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce). Biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmums par izslēgšanu ir galīgs.
 • Ar brīdi, kad biedrs iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības. Pēc tam kad pieņemts lēmums par biedra izstāšanos vai izslēgšanu, viņš zaudē tiesības piedalīties biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) un būt Sabiedrības vēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju sastāvā.
 • . Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pajas izmaksājamas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no to vērtības zaudējumus, kas radušies.
 • Ja biedra paju vērtība pārsniedz 10 procentus no Sabiedrības pamatkapitāla, biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) var pagarināt atmaksas termiņu līdz trim gadiem, paredzot, ka atmaksa veicama vienmērīgi pa gadiem. Izslēgtajam no Sabiedrības pēc biedru kopsapulcēs (pilnvaroto sapulcēs) lēmuma mēneša laikā pēc protokola izraksta izsūtīšanas dienas ir jāatbrīvo Sabiedrības garāžu no personīgajām mantām un jānodod Sabiedrības valdījumā. Ja biedrs to nedara labprātīgi, tad valde atkārtoti nosūta viņam biedru kopsapulcēs (pilnvaroto sapulcēs) lēmumu ar ierakstītu vēstuli, bet ja dzīves vieta nav zināma ( izbraucis nezināmā virzienā uz nezināmu laiku bez paziņošanas valdei), valde ievieto sludinājumu avīzē.
 • Gadījumā, ja pēc publikācijas laikrakstā, no garāžu kooperatīva izslēgtais loceklis nav atbrīvojis sabiedrības garāžu, tad valde pieņem lēmumu par sabiedrības garāžas atbrīvošanu saskaņā ar pastāvošo LR likumdošanu.
 • Sabiedrības biedra nāves gadījumā pajas tiek mantotas. Ja mantinieki Sabiedrības valdei iesniedz pieteikumu par iestāšanos Sabiedrībā, viņi kļūst par Sabiedrības biedriem un iegūst visas biedra tiesības un pienākumus, izņemot mirušā biedra amatus sabiedrības institūcijās. Valdes pienākums ir izdarīt attiecīgus grozījumus biedru reģistrā. Iestāšanās maksu mantinieki nemaksā.
 1. Sabiedrības biedru tiesības un pienākumi.
 • Sabiedrības biedra pienākumi ir:
  • pildīt Sabiedrības statūtos paredzētos pienākumus, iekšējās kārtības noteikumus, Sabiedrības pārvaldes un revīzijas institūciju lēmumus;
  • savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu, kā arī uz mantisko un finansiālo līdzdalību sabiedrības darbībā statūtos noteiktajā kārtībā:
  • savlaicīgi nomaksāt biedra naudu, noteiktiem mērķiem paredzētās iemaksas un teritorijas uzturēšanai nepieciešamos maksājumus tādos apmēros un terminos, kā noteikusi biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) vai valde; termiņu neievērošanas gadījumā maksāt soda naudu par kavējumiem saskaņa ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktiem apmēriem:
  • uzturēt tīrību sava garāža teritorijā; neizmest krastos nekādus atkritumus, nenovietot savā teritorijā uzglabāšanai personīgas mantas un neveikt jebkādu darbību, kuras rezultātā var tikt piesārņoti Daugavas ūdeņi;
  • Saudzēt Sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revīzijas komisijai par konstatēto mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību un veikt attiecīgus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.
  • Izmantot pirmām kārtām Sabiedrības biedriem sniedzamos pakalpojumus.
 • Sabiedrības biedram ir tiesības:
  • piedalīties Sabiedrības darbībā un pārvaldē;
  • izmantot sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
  • rīkoties ar savām pajām Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;
  • saņemt no Sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajos gadījumos;
  • izstāties no sabiedrības likumā un statūtos paredzētajā kārtībā.
 1. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)
 • Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Sabiedrības biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.
 • Biedru kārtējo kopsapulci (pilnvaroto sapulci) sasauc valde katru gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām.

Šajā biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) pārbauda un apstiprina sabiedrības saimnieciskās darbības gada pārskatu, kārtējā gada budžetu un darbības plānu.

 • īpašu jautājumu izlemšanai Sabiedrības valde, ja nepieciešams, var sasaukt biedru ārkārtas kopsapulci (pilnvaroto sapulci). Ārkārtas kopsapulce (pilnvaroto sapulce) valdei jāsasauc ari tad, ja sabiedrības to pieprasa vismaz viena desmitdaļa biedru (viena trešdaļa pilnvaroto) vai revīzijas komisija . Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), to sasauc revīzijas komisija .
 • Valdei ne vēlāk kā 10 dienas pirms kopsapulces (pilnvaroto sapulces) jāizziņo biedriem kopsapulces (pilnvaroto sapulces) norises vieta, laiks un darba kārtība.
 • Rakstiskam paziņojumam par Sabiedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) , ārkārtas kopsapulces sasaukšanu un Sapulcē izskatāmie jautājumiem jābūt novietotam Sabiedrības teritorijā.
 • Sabiedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) tiesīgums.
  • Tikai Sabiedrības biedru kopsapulcei ir tiesības:
   • ievēlēt un atsaukt pilnvarotos, kuri pilnvaroto sapulce ir tiesīgi lemt statūtos 4.7. punktā noteiktos biedru kompetencē esošos jautājumus;
   • ievēlēt un atsaukt valdes un padomes locekļus, revīzijas komisijas locekļus un likvidācijas komisijas locekļus;
   • noteikt atlīdzības lielumu valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas locekļiem un likvidācijas komisijas locekļiem;
   • noteikt izmaiņas valdes locekļu pārstāvības tiesībās;
  • Biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ir tiesības:
   • pēc valdes un revīzijas komisijas ziņojuma izskatīt un apstiprināt aizvadītā saimnieciskās darbības gada pārskatu;
   • apstiprināt valdes sagatavoto sabiedrības budžetu un kārtējā gada darbības plānu;
   • noteikt iestāšanās maksas un biedra naudas lielumu;
   • izskatīt sūdzības par padomes vai valdes lēmumiem;
   • apstiprināt valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības;
   • izlemt jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī ar līdzdalību citās komercsabiedrības vai izstāšanos no tām;
   • lemt par komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;
   • izlemt jautājumu par sabiedrības statūtu grozīšanu;
   • sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu un noteikt zaudējumu segšanas kārtību;

4.7.10.saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem apstiprināt un grozīt valdes, revīzijas komisijas un likvidācijas komisijas darbības nolikumus;

4.7.11.pārstāvēt sabiedrību tiesā ar tās pilnvarotas personas starpniecību visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes celtajās prasībās pret sabiedrību;

 • Sabiedrības biedru piedalīšanās kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē).
  • Kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) katram Sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam piederošo pamatpaju skaita ir viena balss.
  • Biedriem, kuri ne vēlāk kā divas dienas pirms biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) nav nokārtojuši Sabiedrības statūtos un kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumos noteiktās saistības, kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) nav balsstiesību, un viņus nevar ievēlēt Sabiedrības pārvaldes institūcijās.
  • Biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci) vada no Sabiedrības biedru vidus ievēlēts vadītājs. Par vadītāju nedrīkst būt Sabiedrības valdes priekšsēdētājs, viņu vietnieki un revīzijas komisijas locekļi.
 • Sabiedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) norise.
  • Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), kas izziņota un organizēta Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem biedriem.
  • Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo balsstiesīgo biedru. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot vai atceļot valdes priekšsēdētāju, valdes locekļus, revīzijas komisijas locekļus un likvidācijas komisiju.
  • Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo biedru balsu vairākumu.
  • Lai izdarītu grozījumus sabiedrības statūtos, pieņemtu lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju vai darbības izbeigšanu, nepieciešams divu trešdaļu klātesošo biedru balsu vairākums.
  • Ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) nav tiesīga, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce (pilnvaroto sapulce), un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
 1. Pilnvaroto personu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība.
 • Vismaz 25 sabiedrības biedri izvirza no sava vidus vienu pilnvaroto;
 • Katra pilnvaroto izvirzījusi biedru grupa sastāda par to atsevišķu dokumentu, ko paraksta visi attiecīgie biedri;
 • Pilnvarotos ievēl biedru kopsapulce, balsojot par visiem izvirzītajiem kopīgi uz laiku , kas nav ilgāks par 3 gadiem;
 • Ja kāds no pilnvarotajiem netiek ievēlēts, attiecīgā biedru grupa izvirza jaunu kandidātu.
 1. Sabiedrības valde.
 • Sabiedrības valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
 • Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par lai sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu likumam.
 • Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem.
 • Valdei-locekļus 4 cilvēku sastāvā uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē un atsauc biedru kopsapulce, aizklāti balsojot, Valdes priekšsēdētāju ievēlē biedru kopsapulce, bet viņa vietnieku — valdes locekļi no sava vidus, ja statūtos nav noteikts citādi.
 • Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu Valdes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi.
 • Valde pieņem lēmumu ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, bet priekšsēdētāja prombūtnes laikā — viņa vietnieka balss.
 • Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā.
 • Pēc saimnieciskās darbības gada noslēguma valde par savu darbību sniedz ziņojumu biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei). Ziņojumā tā atspoguļo saimnieciskās darbības rezultātus, plānoto saimnieciskās darbības politiku nākamajā saimnieciskās darbības gadā un citus ar Sabiedrības darbību saistītus būtiskus jautājumus.
 1. Sabiedrības valdes tiesības vadīt Sabiedrību un tās kompetence
 • Sabiedrības valdes locekļi Sabiedrību vada tikai kopīgi.
 • Sabiedrības valde izlemj visus ar sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas nav biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) vai padomes kompetencē.
 • Valdei šādu jautājumu izlemšanā vajadzīga biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) piekrišana
 • līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 • nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām:
 • filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 • tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar Sabiedrības parasto saimniecisko darbību.
 • jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana.
 1. Sabiedrības valdes pārstāvības tiesības.
 • Visiem Sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopīgi vēl ar vienu valdes locekli.
 • Kopīgas pārstāvības gadījumā valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus
 • Izmaiņas Sabiedrības valdes locekļu pārstāvības tiesībās piesakāmas reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru kopsapulces protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu.
 1. Sabiedrības revīzijas komisija.
 • Sabiedrības darbību pārbauda revīzijas komisija. Revīzijas komisija ir atbildīga un sniedz pārskatu par savu darbību biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei)
 • Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē Sabiedrības biedru kopsapulce. Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs
 • Par revīzijas komisijas locekļiem (revidentu) vai zvērinātu revidentu nedrīkst būt padomes vai valdes loceklis, kā ari personas, kurām ar valdes locekļiem vai galveno grāmatvedi ir radniecība līdz trešajai pakāpei vai svainība līdz otrajai pakāpei.
 • Revīzijas komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce).
 • Revīzijas komisijas uzdevumi ir šādi:
  • pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un raudzīties, lai Sabiedrība darbotos saskaņā ar likumiem, tās statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem;
  • izvērtēt valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, budžeta projektu, kā arī valdes priekšlikumus par peļņas sadali un sniegt savu atzinumu par tiem valdei un biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei);
  • izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) kompetencē vai kas pēc valdes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē), un sniegt savu atzinumu par tiem valdei un biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei).
 • Revīzijas komisijai ir šādas tiesības:
  • jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības darbību;
  • pārbaudīt sabiedrības reģistrus, dokumentus, kā arī kasi;
  • iesniegt biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ziņojumu, kurā novērtēta sabiedrības darbība un valdes ziņojums, kā ari izteikt priekšlikumus par sabiedrības darbības uzlabošanu.
  • Revīzijas komisijas locekļi savu darbu veic saskaņā ar “Kooperatīvo sabiedrību likumu” un citiem normatīvajiem aktiem.
 • Sabiedrības revīzijas komisijas locekļu atbildība:

revīzijas komisijas locekļi, kuriem uzticēta Sabiedrības darbības kontrole vai revīzija, ir atbildīgi ar visu savu mantu par zaudējumiem, kas radušies sabiedrībai, tās biedriem vai trešajām personām, ja viņi apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši viņiem uzticētos pienākumus.

 1. Sabiedrības pajas.
 • Visas Sabiedrības pajas ir pamatpajas . Visām pajām ir vienāda nominālvērtība. Pajas nominālvērtība ir EUR 7.11 (pieci eiro, 11 centi). Pamatpaju skaits ir vienāds ar laivu garāžu skaitu. Sabiedrības biedram ir vismaz viena paja.
 • Sabiedrības biedriem ir tiesības atsavināt pajas par labu citam Sabiedrības biedriem ar valdes lēmumu.
 • Par paju atsavināšanu 30 dienu laikā jāpaziņo Sabiedrības valdei, kas izdara attiecīgu ierakstu Sabiedrības biedru reģistrā.
 1. Sabiedrības pamatkapitāls un saimnieciskā darbība.
 • Sabiedrības līdzekļus veido pamatkapitāls, rezerves kapitāls, citi kapitāli, biedru iestāšanās naudas, biedra naudas, noteiktiem mērķiem paredzētās iemaksas, ienākumi no Sabiedrības saimnieciskās darbības, kā arī citi ienākumi un maksājumi. Sabiedrības naudas resursus izmanto saskaņā ar Sabiedrības valdes apstiprinātajām tāmēm.
 • Iestāšanās maksa un biedra nauda.
  • Iestāšanās maksa vienāda visiem biedriem. Iestāšanās maksu un biedru naudas apmēru nosaka Sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce). Noteiktiem mērķiem paredzēto iemaksu apmēru nosaka valde, vadoties no nepieciešamības.
 • Sabiedrības pamatkapitāls
  • Sabiedrības pamatkapitāls ir materiālie un naudas resursi, kurus veido visu sabiedrības biedru paju vērtību summa. Pamatkapitāls ir mainīgs.
  • Sabiedrības pamatkapitāls palielinās vai samazinās atkarībā no paju skaita un paju nominālvērtības. Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir EUR 284,57 (divi simti astoņdesmit četri eiro, 57 centi). Ja pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par minimālo lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), kurā tiek lemts par sabiedrības tālāko darbību.
 • Sabiedrībai rezerves kapitāls.
  • Sabiedrībai jāveido rezerves kapitāls, kuru ar biedra kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu izmanto sabiedrības zaudējumu segšanai.
  • Rezerves kapitālu veido:
 • iestāšanās maksa;
 • neizņemtās pajas;
 • ziedojumi un citi neparedzēti ieņēmumi.
  • Rezerves kapitāla maksimālais lielums nav ierobežots.
 • Sabiedrības zaudējumu segšanai tiek izmantots tās rezerves kapitāls un pamatkapitāls , kā arī citi kapitāli. Lai segtu zaudējumus, kopsapulces (pilnvaroto sapulce) var lemt par papildu vienreizēju iemaksu izdarīšanu proporcionāli pamatpaju skaitam.
 1. Komercsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija.

Sabiedrība var dibināt, reorganizēt un likvidēt komercsabiedrības, saskaņā ar likumu.

 1. Sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība.
 • Sabiedrības darbība tiek pārtraukta:

1) Ar kopsapulces lēmumu.

2) Ar tiesas lēmumu un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

3) Sabiedrības likvidācijas kārtība.

 • Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumu par Sabiedrības likvidāciju, ievērojot šādu kārtību:
  • tā ievēlē likvidācijas komisiju, kas vada sabiedrības likvidācijas procesu. Līdz ar likvidācijas komisijas ievēlēšanu izbeidzas valdes locekļu pilnvaras, bet to atbildība saglabājas līdz sabiedrības likvidēšanas brīdim. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ievēlētos likvidācijas komisijas locekļus var jebkurā laikā atsaukt un ievēlēt jaunus;
  • likvidācijas komisija ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc tās ievēlēšanas iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par Sabiedrības likvidāciju. Paziņojumā jāmin lēmuma pieņemšanas datums, likvidācijas komisijas locekļu vārds, uzvārds, darbības vieta un tālruņa numurs, kā arī jāietver uzaicinājums pieteikt savus prasījumus un jānorāda prasījumu pieņemšanas vieta, termiņš (ne mazāk kā trīs mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas) un termiņa nokavēšanas sekas;
  • likvidācijas komisija triju darba dienu laikā pēc tās ievēlēšanas lēmumu par Sabiedrības likvidāciju paziņo Uzņēmumu reģistram. Paziņojumā jānorāda likvidācijas komisijas locekļu vārds, uzvārds, darbības vieta un tālruņa numurs;
  • pēc visu kreditoru apzināšanas (pēc sabiedrības rīcībā esošajiem datiem un iesniegtajiem prasījumiem) likvidācijas komisija izvērtē prasījumus un par katru no tiem sniedz atzinumu. Atzinumus par noraidītajiem kreditoru prasījumiem likvidācijas komisija nosūta attiecīgajam kreditoram. Ja kreditors, saņēmis atzinumu par prasījuma noraidīšanu, mēneša laikā pēc tā saņemšanas dienas nav iesniedzis prasību tiesā, atzinums stājas spēkā, un šādi kreditoru prasījumi tiek dzēsti, bet, ja iesniegta prasība tiesā, – parādi kreditoriem tiek kārtoti atbilstoši tiesas nolēmumam;
  • likvidācijas komisija pabeidz Sabiedrības iesāktās darbības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajā kārtībā un laikā, pārdod sabiedrības mantu, iekasē no debitoriem pienākošos parādus, apmierina citas pretenzijas, norēķinās ar kreditoriem un sastāda likvidācijas bilanci;
  • ja likvidācijas gaitā atklājas, ka no Sabiedrības mantas nav iespējams pilnībā apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, likvidācijas komisija par to paziņo biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) un iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespēju likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajā kārtībā;
  • uz likvidācijas komisijas darbību attiecināmi tie paši noteikumi, kas piemērojami Sabiedrības valdes darbībai;
  • likvidācijas komisija iesniedz biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) tās noteiktajos termiņos pārskatu par savu darbību, bet pēc likvidācijas pabeigšanas – arī pārskatu par darbību visā likvidācijas laikā;
  • Sabiedrība uzskatāma par likvidētu pēc tās izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra;
  • Sabiedrības arhīva uzglabāšanas kārtību nosaka likvidācijas komisija, kas saskaņo to ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju vai tās pilnvarotu institūciju.
 • Likvidācijas komisijas locekļu atbildība:
  • Likvidācijas komisijas locekļi atbild ar visu savu īpašumu par zaudējumiem, kuri radušies sabiedrībai, tās biedriem vai trešajām personām, ja likvidācijas komisijas apzinātas bezdarbības vai nolaidības rezultātā nav izpildīti likumā, Statūtos un pilnvaroto kopsapulces lēmumos noteiktie

Rīga, Krasta iela 97, LV-1019, Latvija

2016.gada 14.jūlijs

Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības ”ČAIKA” valde:

Valdes priekšsēdētājs                                                                                                   G.Gurēvičs

Valdes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                 K.Zvaigzne

Valdes loceklis                                                                                                               A.Kuzņecovs

Valdes loceklis                                                                                                               I.Bočakrevs