«ČAIKA» ievieš sekojošus vīrusa COVID 19 ierobežošanas pasākumus / „ČAIKA” вводит следующие мероприятия, ограничивающие распространение вируса COVID 19

«ČAIKA» ievieš sekojošus vīrusa COVID 19 ierobežošanas pasākumus.

Kase klātienē, līdz turpmākam paziņojumam nestrādās.

Maksājumu apliecinoši dokumentus, ja nauda tiks atstāta nodošanai kasei dežurantam, varēs saņemt pēc izsludinātā ārkārtas stāvokļa beigām.

Atgādinām, ka biedru naudu EUR 135,- par 2020.gadu var samaksāt izmantojot bankas pakalpojumus:
Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”
Reģ. nr.40103070839
AS „SEB banka”
Konts: LV03UNLA0002000607515

Maksājot biedru naudu ar bankas starpniecību lūdzu norādīt garāžas numuru(us) un periodu par kuriem maksājiet (neizpildītu saistību gadījumā līdzekļi vispirms tiks novirzīti iepriekšējo saistību segšanai).

Pieņemšana, līdz turpmākam paziņojumam, tiek pārtraukta.

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties pa telefonu 29556741 , var veikt izmaiņas sabiedrības reģistrā, šajā gadījumā jāierodas tikai tām personām kuras paraksta dokumentus, līdzi ņemot savas pildspalvas.

Lūgums izmantot personīgos dezinfekcijas līdzekļus, izvairīties no fiziska kontakta.
Aizliegts bez nepieciešamības kontaktēties ar dežurantu.
Saziņai ar ČAIKA izmantot telefonu.

Pults kods tiks mainīts pēc ārkārtas stāvokļa beigām.
Kopsapulces norises laiks tiks nozīmēts pēc ārkārtas stāvokļa baigām.

„ČAIKA” вводит следующие мероприятия, ограничивающие распространение вируса COVID 19.

Касса на месте работать не будет до последующих сообщений.

Документы, подтверждающие платежи, если деньги были оставлены у дежурного для отдачи в кассу, можно будет получить после окончания объявленного чрезвычайного положения.

Напоминаем, что членские взносы EUR 135,- за 2020 год можно заплатить, используя услуги банка:

Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”
Reģ. nr.40103070839
AS „SEB banka”
Konts: LV03UNLA0002000607515

Производя платежи членских взносов в посредничестве с банком, прошу указывать номер(а) гаражей и период, за который платите (в случае невыполненных обязательств, средства в начале пойдут на погашение предыдущих обязательств).

Приём посетителей до последующих сообщений будет прекращён.

В случае необходимости, заранее связавшись по телефону 29556741, можно делать изменения в регистре ČAIKA. В этом случае надо являться только тем персонам, которые подписывают документы, имея при себе свои ручки.

Просьба использовать личные дезинфицирующие средства, избегать физических контактов.
Запрещается без необходимости контактировать с дежурным.
Для связи с „ČAIKA” использовать телефон.

Код пульта будет изменён после окончание чрезвычайного положения.
Время проведения общего собрания будет определено после окончание чрезвычайного положения.

Atbildēt