Airu laivu, motorlaivu vadītājus, kā arī makšķerniekus ar 1.jūliju sagaida izmaiņas likumos.

Izmaiņas Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un Zvejniecības likuma var radīt dažiem vai vairākiem makšķerniekiem, kuģošanas līdzekļu vadītājiem un ūdens tūrisma cienītājiem nepatīkamus mirkļus un atklāsmes, lai sagatavotos der ieskatīties abu likumu IX nodaļas daļās kas stāsies spēkā ar 2020.gada 1.jūliju.

Par airu laivas vadīšanu publiskajos ūdeņos airu laivas vadītājam:

  • ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, piemēro brīdinājumu,
  • ja pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu EUR 40,- apmērā,
  • ja pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu EUR 120,-.

Par airu laivas vadīšanu, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, piemēro naudas sodu EUR 170,- apmērā.

Par atteikšanos no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes sods EUR 700, Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu EUR 1000,-

Pēc 1.jūnija saņemt brīdinājumu vai no dažādām naudas summām var sanākt šķirties, ja pārkāpj airu laivas ekspluatācijas un vadīšanas noteikumus:

Brīdinājumu vadītājs saņems par ekspluatācijas un vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, vadot tādu kuģošanas līdzekli, kura vadīšanai izmanto airi (airus) vai dzinēju, kura jauda nepārsniedz 3,7 kilovatus.

Brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 25 līdz  EUR 50 piemēros airu laivas vadītājam, ja

pārvadās airu laivā, jaunākus par 12 gadiem pasažierus, kuri nebūs ietērpti atbilstoša izmēra glābšanas vestē, kā arī par airu laivas pietauvošanu vai stāvēšanu pie kuģu piestātnēm, kas nav paredzētas airu laivām.

Motorlaivu un citu atpūtas kuģu vadītājiem sodi bargāki un iespējas saņemt sodu daudz plašākas.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja vadītāja izelpotajā gaisā vai medicīniskajā pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs:

  • pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu no EUR 75,- līdz EUR 700,- atņemot atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 1 gadam vai bez tā.
  • pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu no EUR 280,- līdz EUR 700 un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 3 gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, piemēro naudas sodu no EUR 480,- līdz EUR 700,- un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no 2 līdz 3 gadiem.

Par atteikšanos no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes sods EUR 700,- Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu EUR 1000,- atņemot atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tā.

Līdzīgi kā airu laivām, paredzēti sodi par motorlaivas vai atpūtas kuģa vadīšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 10,-  līdz EUR 50.-. piemēros par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina atbilstoša atpūtas kuģa vadīšanas tiesības (ja tādas ir nepieciešamas), vai dokumentu, kas apliecina atpūtas kuģa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē),

brīdinājumu vai naudas sodu līdz EUR 50,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par tāda atpūtas kuģa ekspluatāciju, kurš nav apgādāts ar normatīvajos aktos noteikto aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem,

brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 30,- līdz EUR 300,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par atpūtas kuģa vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, tai skaitā par kuģošanas un manevrēšanas noteikumu neievērošanu

brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 30,- līdz EUR 200,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par atpūtas kuģim atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu

naudas sodu no EUR 50,- līdz EUR 200,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par tāda atpūtas kuģa vadīšanu, kuram šim nolūkam paredzētajā vietā nav norādīta kāda no valsts reģistrācijas numura zīmēm vai vārds,

naudas sodu no EUR 500,- līdz EUR 1000,-. atpūtas kuģa vadītājam vai personai, kura ekspluatē atpūtas kuģi, piemēros par tādu reģistrācijai pakļautu atpūtas kuģu ekspluatāciju, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā,

naudas sodu no EUR 30,-  līdz EUR 55,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par tāda pasažiera pārvadāšanu atpūtas kuģī, kurš ir jaunāks par 12 gadiem un nav ietērpts atbilstoša izmēra glābšanas vestē,

par pārvietošanos ar ūdens motociklu, burāšanu ar vējdēli, kā arī nodarbošanos ar ūdens slēpošanu vai tamlīdzīgiem sporta veidiem, neuzvelkot glābšanas vesti, kas nodrošina personas peldspēju, piemēro naudas sodu no EUR 30,- līdz EUR 40,-.

par pietauvošanos vai stāvēšanu pie kuģu piestātnēm, kas nav paredzētas atpūtas kuģiem, piemēro naudas sodu no EUR 50,- līdz EUR 200,- un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no 6 mēnešiem līdz 1 gadam.

par atpūtas kuģa kravnesības vai atļautā pārvadājamo cilvēku skaita pārsniegšanu piemēro naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no EUR 30,- līdz EUR 280,-.

par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nav iegūtas attiecīgā atpūtas kuģa vadīšanas tiesības, piemēro naudas sodu no EUR 100,- līdz EUR 250,- un aizliegumu iegūt atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz 2 gadiem.

par atpūtas kuģa vadīšanu, ja atpūtas kuģa vadīšanas tiesības ir atņemtas, piemēro naudas sodu no EUR 500,- līdz EUR 700,-.

par atpūtas kuģa kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu no EUR 250 līdz EUR 500.

 

Makšķerniekiem ir vienkāršāk, pie nosacījuma, ja netirgo tīklus un necenšas zvejot bez attiecīgām atļaujām.

Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 15,- līdz EUR 350,-. aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz 1 gadam vai bez tā.  Pieskaitot, ja tādi ir, dabai nodarītos zaudējumus, ko aprēķina pēc zivīm.

Par tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no EUR 30,- līdz EUR 1400,-, bet juridiskajai personai — no EUR 140,- līdz EUR 2900,-. Atceramies, tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta kājāmgājējiem; pārējās aktivitātes, pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku.

Par zivju sugu pārvietošanu un jaunu sugu ieviešanu vai pavairošanu dabiskajās ūdenstilpēs, Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos bez attiecīgas atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no EUR 70,- līdz EUR 2000,-, bet juridiskajai personai — no EUR 1400,- līdz EUR 4300,-.

p.s. likumā sodi noteikti naudas soda vienībās, kuri pārrēķināti pēc aprēķina ir 1 vienība = EUR 5,-. / avots: www.likumi.lv

Atbildēt