Sacensības Čaika kauss 2020

2020.gada 3.oktobrī
Sacensības Čaika kauss 2020

6:15 – Reģistrācijas sākums (jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte)
7:00 – Makšķerēšanas uzsākšana
13:00 – Reģistrācijas beigas
13:30 – Makšķerēšanas beigas
14:45 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:30 – Rezultātu apkopošana
15:45 – Apbalvošana

Vairāk informācijas nolikumā un facebook, vairāk jautājumi – Kaspars Zvaigzne. tel. 29107325

11.Jūlijā atkārtota ILGKS ČAIKA īpašnieku kopsapulce

Šodien 11.07.2020 (sestdiena) – 13:00 Atkārtota ILGKS ČAIKA īpašnieku kopsapulce.

(Atskaite par 2019.gadu, Darbības plāns 2020.gadam. Gada pārskata apstiprināšana, Cits.)

 

Tiks apbalvoti 2019.gada konkursa uzvarētāji.

Lielākā līdaka 111cm , garāža Nr. 133, A.Glušonoks;

Lielākais asaris 36 cm, garāža Nr.  74, A.Dergejevs;

Lielākais sams 135 cm, garāža Nr. 9, J.Gordleis;

Lielākais zandarts 90 cm, garāža Nr. 288, V.Skrebelis

 

Papildus:

Sazāns 57 cm, garāža Nr. 333, A.Kosobudskis

Meža vimba 57 cm, garāža Nr. 166, A.Krūmiņš

Airu laivu, motorlaivu vadītājus, kā arī makšķerniekus ar 1.jūliju sagaida izmaiņas likumos.

Izmaiņas Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un Zvejniecības likuma var radīt dažiem vai vairākiem makšķerniekiem, kuģošanas līdzekļu vadītājiem un ūdens tūrisma cienītājiem nepatīkamus mirkļus un atklāsmes, lai sagatavotos der ieskatīties abu likumu IX nodaļas daļās kas stāsies spēkā ar 2020.gada 1.jūliju.

Par airu laivas vadīšanu publiskajos ūdeņos airu laivas vadītājam:

  • ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, piemēro brīdinājumu,
  • ja pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu EUR 40,- apmērā,
  • ja pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu EUR 120,-.

Par airu laivas vadīšanu, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, piemēro naudas sodu EUR 170,- apmērā.

Par atteikšanos no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes sods EUR 700, Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu EUR 1000,-

Pēc 1.jūnija saņemt brīdinājumu vai no dažādām naudas summām var sanākt šķirties, ja pārkāpj airu laivas ekspluatācijas un vadīšanas noteikumus:

Brīdinājumu vadītājs saņems par ekspluatācijas un vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, vadot tādu kuģošanas līdzekli, kura vadīšanai izmanto airi (airus) vai dzinēju, kura jauda nepārsniedz 3,7 kilovatus.

Brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 25 līdz  EUR 50 piemēros airu laivas vadītājam, ja

pārvadās airu laivā, jaunākus par 12 gadiem pasažierus, kuri nebūs ietērpti atbilstoša izmēra glābšanas vestē, kā arī par airu laivas pietauvošanu vai stāvēšanu pie kuģu piestātnēm, kas nav paredzētas airu laivām.

Motorlaivu un citu atpūtas kuģu vadītājiem sodi bargāki un iespējas saņemt sodu daudz plašākas.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja vadītāja izelpotajā gaisā vai medicīniskajā pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs:

  • pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu no EUR 75,- līdz EUR 700,- atņemot atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 1 gadam vai bez tā.
  • pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu no EUR 280,- līdz EUR 700 un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 3 gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, piemēro naudas sodu no EUR 480,- līdz EUR 700,- un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no 2 līdz 3 gadiem.

Par atteikšanos no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes sods EUR 700,- Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu EUR 1000,- atņemot atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tā.

Līdzīgi kā airu laivām, paredzēti sodi par motorlaivas vai atpūtas kuģa vadīšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 10,-  līdz EUR 50.-. piemēros par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina atbilstoša atpūtas kuģa vadīšanas tiesības (ja tādas ir nepieciešamas), vai dokumentu, kas apliecina atpūtas kuģa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē),

brīdinājumu vai naudas sodu līdz EUR 50,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par tāda atpūtas kuģa ekspluatāciju, kurš nav apgādāts ar normatīvajos aktos noteikto aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem,

brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 30,- līdz EUR 300,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par atpūtas kuģa vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, tai skaitā par kuģošanas un manevrēšanas noteikumu neievērošanu

brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 30,- līdz EUR 200,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par atpūtas kuģim atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu

naudas sodu no EUR 50,- līdz EUR 200,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par tāda atpūtas kuģa vadīšanu, kuram šim nolūkam paredzētajā vietā nav norādīta kāda no valsts reģistrācijas numura zīmēm vai vārds,

naudas sodu no EUR 500,- līdz EUR 1000,-. atpūtas kuģa vadītājam vai personai, kura ekspluatē atpūtas kuģi, piemēros par tādu reģistrācijai pakļautu atpūtas kuģu ekspluatāciju, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā,

naudas sodu no EUR 30,-  līdz EUR 55,- atpūtas kuģa vadītājam piemēros par tāda pasažiera pārvadāšanu atpūtas kuģī, kurš ir jaunāks par 12 gadiem un nav ietērpts atbilstoša izmēra glābšanas vestē,

par pārvietošanos ar ūdens motociklu, burāšanu ar vējdēli, kā arī nodarbošanos ar ūdens slēpošanu vai tamlīdzīgiem sporta veidiem, neuzvelkot glābšanas vesti, kas nodrošina personas peldspēju, piemēro naudas sodu no EUR 30,- līdz EUR 40,-.

par pietauvošanos vai stāvēšanu pie kuģu piestātnēm, kas nav paredzētas atpūtas kuģiem, piemēro naudas sodu no EUR 50,- līdz EUR 200,- un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no 6 mēnešiem līdz 1 gadam.

par atpūtas kuģa kravnesības vai atļautā pārvadājamo cilvēku skaita pārsniegšanu piemēro naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no EUR 30,- līdz EUR 280,-.

par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nav iegūtas attiecīgā atpūtas kuģa vadīšanas tiesības, piemēro naudas sodu no EUR 100,- līdz EUR 250,- un aizliegumu iegūt atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz 2 gadiem.

par atpūtas kuģa vadīšanu, ja atpūtas kuģa vadīšanas tiesības ir atņemtas, piemēro naudas sodu no EUR 500,- līdz EUR 700,-.

par atpūtas kuģa kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu no EUR 250 līdz EUR 500.

 

Makšķerniekiem ir vienkāršāk, pie nosacījuma, ja netirgo tīklus un necenšas zvejot bez attiecīgām atļaujām.

Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 15,- līdz EUR 350,-. aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz 1 gadam vai bez tā.  Pieskaitot, ja tādi ir, dabai nodarītos zaudējumus, ko aprēķina pēc zivīm.

Par tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no EUR 30,- līdz EUR 1400,-, bet juridiskajai personai — no EUR 140,- līdz EUR 2900,-. Atceramies, tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta kājāmgājējiem; pārējās aktivitātes, pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku.

Par zivju sugu pārvietošanu un jaunu sugu ieviešanu vai pavairošanu dabiskajās ūdenstilpēs, Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos bez attiecīgas atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no EUR 70,- līdz EUR 2000,-, bet juridiskajai personai — no EUR 1400,- līdz EUR 4300,-.

p.s. likumā sodi noteikti naudas soda vienībās, kuri pārrēķināti pēc aprēķina ir 1 vienība = EUR 5,-. / avots: www.likumi.lv

С 01.07.2020 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ

 

(Законе об управлении морскими делами и морской безопасности, и Закону о рыболовстве с 01.07.2020 вступают в силу IX глава )

Управление гребной лодкой в общественных водах, если концентрация алкоголя в крови превышает.

Управление гребной лодкой в общественных водах водителю гребной лодки:

  • если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает 1,0 промилле, применяется предупреждение;
  • если превышает 1,0 промилле, но не превышает 1,5 промилле, применяется штраф в размере 40 EUR, – в размере,
  • если более 1,5 промилле, применяется штраф в размере 120 евро, -.

За управление гребной лодкой при нахождении под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ применяется штраф в размере EUR 170, – в размере.

Отказ от проверки концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 700 EUR, об отказе от медицинской проверки для определения концентрации алкоголя, а также проверки влияния наркотических или других опьяняющих веществ в размере EUR 1000, –

Правила эксплуатации и управления гребной лодкой:

Водитель предупреждает о нарушении правил эксплуатации и управления, управляя таким судоходным средством, для управления которым используется весла или двигатель, мощность которого не превышает 3,7 киловатт.

Предупреждение или штраф от EUR 25,- до EUR 50,- применяется к водителю гребной лодки, если перевозится пассажиров моложе 12 лет, которые неодеты в спасательный жилет соответствующего размера, а также о причаливании или стоянке весельной лодки у причалов судов, которые не предназначены для гребных лодок.

Водителям моторных лодок и других прогулочных судов наказания суровее и возможности получить наказание намного шире.

Управление прогулочным судном или обучение вождению, если констатированная в выдыхаемом воздухе или медицинской проверке концентрация алкоголя в крови:

  • свыше 0,5 промилле, но не более 1,5 промилле, применяется штраф от 75 EUR, – до 700 EUR, – с лишением права управления прогулочным судном на срок до 1 года или без такового.
  • свыше 1,5 промилле, применяется штраф от 280 EUR до 700 EUR и лишает права управления прогулочным судном на срок до 3 лет.

За управление прогулочным судном или обучение вождению, находясь под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ, применяется штраф от EUR 480, – до EUR 700, – и лишает права управления прогулочным судном на срок от 2 до 3 лет.

За отказ от проверки концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе штраф в размере 700 EUR, –

За отказ от медицинской проверки для определения концентрации алкоголя, а также проверки влияния наркотических или других опьяняющих веществ применяется денежный штраф в размере EUR 1000, с лишением права управления прогулочным судном на срок до 3 лет или без такового.

Как и для весельных лодок, предусмотрены наказания за нарушение правил управления и эксплуатации моторной лодки или прогулочного судна

предупреждение или наложение штрафа в размере от EUR 10, – до 50 EUR – в отношении управления прогулочным судном, если не может быть предъявлен документ, удостоверяющий право на управление соответствующим прогулочным судном (если таковые необходимы), или документ, удостоверяющий регистрацию прогулочного судна (если соответствующее судоходное средство должно быть зарегистрировано),

За эксплуатацию такого прогулочного судна, который не снабжен установленным нормативными актами оснащением и спасательными средствами водителю прогулочного судна применяется предупреждение или штраф в размере до 50 EUR, –

За нарушение правил управления прогулочным судном, в том числе за несоблюдение правил судоходства и маневрирования водителю прогулочного судна применяется предупреждение или штраф от EUR 30, – до 300 EUR, –

За превышение скорости судоходства, разрешенной для прогулочного судна водителю прогулочного судна применяется предупреждение или штраф от EUR 30, – до 200 EUR,

штраф от 50 EUR, – до 200 EUR, – водителю прогулочного судна применяется за управление таким прогулочным судном, для которого в предусмотренном для этой цели месте не указана какая-либо из государственных регистрационных номерных знаков или слово,

штраф от 500 EUR, – до 1000 EUR, – водителю прогулочного судна применяется или лица, эксплуатирующего прогулочное судно, применяется за эксплуатации таких подлежащих регистрации прогулочных судов, которые не зарегистрированы в установленном порядке,

штраф от EUR 30, – до 55 EUR, – водителю прогулочного судна применяется за перевозку такого пассажира моложе 12 лет не одетым в спасательный жилет соответствующего размера,

о перемещении с водным мотоциклом, а также занятием водным спортом без спасательных жилетов, обеспечивающих плавучесть лица, применяется штраф от EUR 30, – до 40 EUR, -.

За причаливания к причалу или стоянке у причалов судов, не предназначенных для прогулочных судов, применяется штраф от 50 EUR, – до 200 EUR, – и лишает права управления прогулочным судном на срок от 6 месяцев до 1 года.

За превышение грузоподъемности прогулочного судна или разрешенного количества перевозимых людей применяется денежный штраф водителю прогулочного судна от 30 EUR, – до 280 EUR, -.

За управление прогулочным судном, если не получено право на управление соответствующим прогулочным судном, применяется штраф от 100 EUR, – до 250 EUR, – и запрет на получение права управления прогулочным судном на 2 года.

За управление прогулочным судном, если право на управление прогулочным судном лишено, применяется штраф от 500 EUR, – до 700 EUR, -.

За нарушение правил обучения прогулочного судна применяется денежный штраф от 250 EUR до 500 EUR.

Рыбакам проще, при условии, что не продаются сети и не пытаются ловить рыбу без соответствующих разрешений.

За нарушение правил ловли рыбы, раков и подводной охоты или правил лицензированного ловли рыбы, раков и подводной охоты применяется предупреждение или штраф от EUR 15, – до 350 EUR, – с запрещением использования права ловли рыбы, раков и подводной охоты на срок до 1 года или без такового.

За нарушение установленных требований и ограничений в причальной полосе (tauvas josla) применяется денежный штраф физическому лицу от 30 EUR, – до 1400 EUR, а на юридическое лицо – от 140 EUR, – до 2900 EUR, -. Помните, бесплатное использование причальной полосы (tauvas josla) без предварительного согласования с собственником земли предназначено для пешеходов; другие мероприятия, после согласовании с собственником земли.

За перемещение видов рыб и внедрение или размножение новых видов в естественных водоемах, в территориальных водах и водах экономической зоны Латвийской Республики без соответствующего разрешения применяется денежный штраф физическому лицу от 70 EUR, – до 2000 EUR, а на юридическое лицо – от 1400 EUR, – до 4300 EUR, -.

Atjaunojam pieņemšanu un kases darbu. Līgo svētku laikā brīvdienas. Kopsapulce.

27.06.2020 (sestdiena) – brīvs

01.07.06.2020 (Treštdiena) – 4:00  Kopsapulce

(Atskaite par 2019.gadu, Darbības plāns 2020.gadam. Gada pārskata apstiprināšana, Cits.)

02.07.2020 (ceturtdiena) – no 17:00 – 19:00

04.07.2020 (sestdiena) – no 12:00 līdz 14:00

09.07.2020 (ceturtdiena) – no 17:00 – 19:00

11.07.2020 (sestdiena) – no 12:00 līdz 13:00

11.07.2020 (sestdiena) – 13:00 Atkārtota kopsapulce

(Atskaite par 2019.gadu, Darbības plāns 2020.gadam. Gada pārskata apstiprināšana, Cits.)

«ČAIKA» ievieš sekojošus vīrusa COVID 19 ierobežošanas pasākumus / „ČAIKA” вводит следующие мероприятия, ограничивающие распространение вируса COVID 19

«ČAIKA» ievieš sekojošus vīrusa COVID 19 ierobežošanas pasākumus.

Kase klātienē, līdz turpmākam paziņojumam nestrādās.

Maksājumu apliecinoši dokumentus, ja nauda tiks atstāta nodošanai kasei dežurantam, varēs saņemt pēc izsludinātā ārkārtas stāvokļa beigām.

Atgādinām, ka biedru naudu EUR 135,- par 2020.gadu var samaksāt izmantojot bankas pakalpojumus:
Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”
Reģ. nr.40103070839
AS „SEB banka”
Konts: LV03UNLA0002000607515

Maksājot biedru naudu ar bankas starpniecību lūdzu norādīt garāžas numuru(us) un periodu par kuriem maksājiet (neizpildītu saistību gadījumā līdzekļi vispirms tiks novirzīti iepriekšējo saistību segšanai).

Pieņemšana, līdz turpmākam paziņojumam, tiek pārtraukta.

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties pa telefonu 29556741 , var veikt izmaiņas sabiedrības reģistrā, šajā gadījumā jāierodas tikai tām personām kuras paraksta dokumentus, līdzi ņemot savas pildspalvas.

Lūgums izmantot personīgos dezinfekcijas līdzekļus, izvairīties no fiziska kontakta.
Aizliegts bez nepieciešamības kontaktēties ar dežurantu.
Saziņai ar ČAIKA izmantot telefonu.

Pults kods tiks mainīts pēc ārkārtas stāvokļa beigām.
Kopsapulces norises laiks tiks nozīmēts pēc ārkārtas stāvokļa baigām.

„ČAIKA” вводит следующие мероприятия, ограничивающие распространение вируса COVID 19.

Касса на месте работать не будет до последующих сообщений.

Документы, подтверждающие платежи, если деньги были оставлены у дежурного для отдачи в кассу, можно будет получить после окончания объявленного чрезвычайного положения.

Напоминаем, что членские взносы EUR 135,- за 2020 год можно заплатить, используя услуги банка:

Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”
Reģ. nr.40103070839
AS „SEB banka”
Konts: LV03UNLA0002000607515

Производя платежи членских взносов в посредничестве с банком, прошу указывать номер(а) гаражей и период, за который платите (в случае невыполненных обязательств, средства в начале пойдут на погашение предыдущих обязательств).

Приём посетителей до последующих сообщений будет прекращён.

В случае необходимости, заранее связавшись по телефону 29556741, можно делать изменения в регистре ČAIKA. В этом случае надо являться только тем персонам, которые подписывают документы, имея при себе свои ручки.

Просьба использовать личные дезинфицирующие средства, избегать физических контактов.
Запрещается без необходимости контактировать с дежурным.
Для связи с „ČAIKA” использовать телефон.

Код пульта будет изменён после окончание чрезвычайного положения.
Время проведения общего собрания будет определено после окончание чрезвычайного положения.

Sestdien, 21.septembrī ČAIKA KAUSS 2019

Dalībnieki un ciemiņi!

Ir dažas ziņas. Ne pārāk patīkama, laika prognozes sestdienai nav iepriecinošas, cerams, ka patiesība būs savādāka. Patīkamā, arī šogad “ČAIKA KAUSS 2019” atbalsta veikals makšķerniekiem “Gold Fishing” (Prūšu ielā 25), interneta veikals Sargofish.eu ar zīmoliem Kosadaka un Pro-X. Labākajiem balvas būs, kā arī ar tukšām rokām nepaliks makšķernieki, kuri būs noķēruši garāko līdaku, zandartu vai asari.

ČAIKA sacensības ir demokrātiskas, tie kuri vēlas zivis paturēt, uzrāda 10 lielākās mērīšanai līdz 14:15, tie kuri vēlas atbrīvot var sūtīt foto galvenajam tiesnesim WhatsApp, bildei jābūt uz lineāla, ko iedos pie reģistrācijas, bildes pieņem līdz 13:05. Paturēt vai atlaist ir Jūsu pašu ziņā.

Sacensības paredzētas ČAIKA biedriem un viņu draugiem, ja Jums nav laivu garāža ČAIKA meklējiet draugu, kurš ir ČAIKA biedrs.

Pārbaudiet auklas, asiniet āķus, spodriniet vizuļus, reģistrācija sestdien sākas 6:00, makšķerējam no 7:00 – 13:00 uz drīzu tikšanos.

p.s. vietu skaits ierobežots (50 laivas)

ČAIKA KAUSS 2019 notiks 21.septembrī!

Sacensības notiks 2019. gada 21.septembris (sestdiena)
Sacensību vieta: Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas. Izmanto tikai mākslīgo ēsmu.

Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde.

Grafiks:

6:00 – Reģistrācijas sākums
7:00 – Sacensību starts (makšķerēšanas uzsākšana)
13:00 – Sacensību beigas
14:15 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:00 – Rezultātu apkopošana
15:15 – Apbalvošana

Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: līdaka, zandarts, sams, lasis, taimiņš, meža vimba (salate), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm.

Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai.

Zivis var uzrādīt, pēc tam atbrīvot vai paturēt (a),
var sūtīt loma foto un zivis atbrīvot uzreiz (b) .

Vairāk nolikumā www.caika.lv daļā nolikumi

01.06.2019 balva par lielāko zandartu!

Godātie ČAIKA biedri!

1.jūnijā daļa no Jums atklās zandartu medību sezonu. Daļai noteikti veiksies, bet vienam no tiem, kurš nepaslinkos un no pl. 8:00 līdz 23:59 uzrādīs dežurantam sava loma lielāko zandartu, un zandarts būs visgarākais, ČAIKA piešķirs nelielu balvu.

Lūgums iepazīties ar 2019.gada lielākā loma konkursa nolikumu (atrodams www.caika.lv) , jo 01.06.2019 noķertie zandarti gada ieskaitei nekvalificējas.

Esi Čaika biedrs, 1.06.2019 brauc makšķerēt, ķer zandartu, uzrādi dežurantam, uzzini kurš noķēris lielāko, centīšos ierakstīt komentāros aktuālo rezultātu.

2019.gada konkurss

KONKURSA NOLIKUMS

Sezonas loms 2019

Konkursa mērķis.
Atzīmēt labākos makšķerniekus starp ILGKS ČAIKA biedriem.

Laiks un vieta.
Konkurs notiek no 2018. gada 1.maija navigācijas sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.decembrim.
Izņemot zandarti, kuri noķerti 01.06.2019.
Konkursa organizators – ILGKS Čaika, atbildīgais – Valdes loceklis Kaspars Zvaigzne, mob. tel. 29107325

Konkursa dalībnieki.
ILGKS Čaika biedri, kuri iesnieguši valdei fotoattēlus (elektroniski), kurā redzams loms, Latvijā noķerts sams, zandarts, līdaka vai asaris un skaidri saredzams tā garums vai ILGKS ČAIKA dežurantam, uzrādot reģistrējuši, Latvijā noķertu samu, zandartu, līdaku vai asari un kopā  nomērot to.

Konkursa noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Balvas piešķir par garāko zivi sekojošām sugām: Sams, Līdaka, Zandarts un Asaris, kurš tiek pieņemts ieskaitē sākot ar 35 cm.

Uzvarētāju nominācijas.
5.1. Lielākais sams noķerts 2019. gadā
5.2. Lielākā līdaka noķerta 2019. gadā
5.3. Lielākais zandarts noķerts 2019. gadā
5.4. Lielākais asaris noķerts 2019. gadā

PIEZĪME
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Par apbalvošanu tiks izziņots ne vēlāk kā 2020. gada kopsapulcē.
Balvas konkursa dalībnieki saņem 2020. gada kopsapulcē.